Dotacja na prace B+R (włókiennictwo) – ogólnokrajowy, POIR 1.2 Innotextile

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych dla przemysłu włókienniczego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 15.04.2016 – 15.06.2016

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców)

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania).
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

 • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw –działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.
Wnioskodawca może złożyć w konkursie wniosek o dofinansowanie projektu, który nie jest przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego.

Zasady finansowania projektów
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 500 tyś. PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 mln PLN.
Intensywność pomocy publicznej:
-50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;
-25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych;
W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:

 • 10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców;
 • 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;
 • 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
 • a) projekt obejmuje skuteczną współpracę między:
  – przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Ob-szarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
  – przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publi-kowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,
  b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane: – podczas konferencji technicznych lub naukowych,
  – w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,
  – za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub
  – za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu
  do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.
  Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
1) 60% wartości kosztów kwalifikowalnych–w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę.
2) 50% wartości kosztów kwalifikowalnych–w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Źródło