Dotacja na prace B+R – województwo łódzkie                               

Ogłoszono nabór w ramach działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego.

Data naboru wniosków od 27.04.2018 do 28.06.2018

Kto może składać wnioski?

Typy beneficjentów:

– przedsiębiorstwa;

– konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów podlegający dofinansowaniu:

– przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;

– przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

– Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%.

– Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.

– Prace przedwdrożeniowe: 50%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

Źródło