Dotacja na promocję – ogólnokrajowy PARP, Go to Brand

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin składania wniosków: 24.06.2016 – 05.08.2016

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Przedmiot projektu musi dotyczyć rodzajów działalności (PKD) określonych w wybranym we wniosku o dofinansowanie branżowym programie promocji, o ile dla danego programu określono wykaz rodzajów działalności gospodarczej, do których skierowany jest dany branżowy program promocji. Zakres rzeczowy projektu musi dotyczyć rodzaju i zakresu działań promocyjnych określonych w danym branżowym programie promocji oraz zostać zrealizowany zgodnie z terminami wynikającymi z danego branżowego programu promocji. Ponadto musi dotyczyć co najmniej obligatoryjnych rodzajów działań promocyjnych określonych w danym branżowym programie promocji oraz co najmniej minimalnej liczby tych działań wskazanej w danym branżowym programie promocji. Branżowe programy promocji, w których udział może zostać dofinansowany w ramach konkursu:

  • Sprzęt medyczny
  • Kosmetyki
  • IT/ICT
  • Jachty i łodzie
  • Meble
  • Polskie specjalności żywnościowe
  • Sektor usług prozdrowotnych

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy .

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
– do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
– do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
– do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Źródło