Dotacja na przedszkola – woj. podkarpackie RPO 6.4.1

Dla województwa podkarpackiego ogłoszono konkurs na dofinansowanie infrastruktury przedszkolnej w ramach poddziałania 6.4.1 Przedszkola.

Termin składania wniosków: 28.12.2015 – 12.01.2016

Kto może składać wnioski?
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
– osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty, organizacje pozarządowe,
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
– porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów wyłącznie dotyczących przedszkoli. Jako element szerszego projektu dopuszcza się: zakup niezbędnego wyposażenia, place zabaw.
Budowa nowej infrastruktury będzie możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji konieczne jest:
– przedstawienie analizy potrzeb,
– udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji obecnie istniejącej infrastruktury na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego,
– wykazanie, iż zaproponowane rozwiązanie stanowi element strategicznego podejścia do obszaru edukacji przedszkolnej na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem trendów demograficznych.
Wspierane inwestycje powinny być zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania (wytworzona w ramach projektu infrastruktura zwiększy dostępność i wyeliminuje bariery dla osób niepełnosprawnych).

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu – 1 000 000 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000 PLN

Źródło