Dotacja na przedszkola – Świętokrzyskie, RPO 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Dla województwa świętokrzyskiego ogłoszono konkurs na dofinansowanie przedszkoli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Termin naboru: 29.03.2016 – 14.04.2016

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej obejmujące następujące działania:
Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci z niepełnosprawnościami), poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużenie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego.
Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć, może być prowadzone przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane jedynie w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty
– z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych

Źródło