Dotacja na przedszkola – Warmińsko-mazurskie, RPO 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Dla województwa warmińsko-mazurskiego ogłoszono konkurs na dofinansowanie przedszkoli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Termin składania wniosków: 31.03.2016 – 08.07.2016

Kto może składać wnioski?

 • organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego;
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej takim dzieciom udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
 • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
 • wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szczególnie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego;
 • kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%
W przedmiotowym konkursie minimalna i maksymalna wartość projektu nie została określona.

Źródło