Dotacja na przeprowadzenie prac B+R, wdrożenie wyników prac B+R i infrastrukturę B+R – województwo podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Termin składania wniosków: 31.10.2016 –  30.11.2016

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

 • przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;
 • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: jednostek naukowych, jednostek naukowo-badawczych, spółek celowych tworzonych przez uczelnie/jednostki naukowe, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami  badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu) – w zakresie Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte wszystkie typy projektów wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.:

 • Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R. (min i max wartość wydatków kwalifikowalnych 100 tys. – 10 mln zł)
 • Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu) (min i max wartość wydatków kwalifikowalnych 20 tys. – 5 mln zł)
 • Wdrożenie (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych wyników prac B+R. Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa (min i max wartość wydatków kwalifikowalnych 200 tys. – 10 mln zł)

 

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną

 • dla mikro- i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla dużych przedsiębiorstw – do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

Poziom dofinansowania prac B+R

 • 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych
 • 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych

intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:

 • 10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców
 • 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców
 • 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków: projekt obejmuje skuteczną współpracę, wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane

– do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Źródło