Dotacja na przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów – województwo warmińsko-mazurskie

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy /poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Termin składania wniosków od 30.09.2016 do 31.10.2016

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)
  • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest na przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). W ramach niniejszego poddziałania wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej. Przykładowe działania mogą obejmować:

– dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu

– zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)

– odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu.

– remont/ przebudowa zabytkowych obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

Przykładowy katalog produktów/ usług/ zawodów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach niniejszego poddziałania stanowi załącznik do SZOOP.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Preferowane będą także projekty grup przedsiębiorstw oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  • 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 000,00 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 000 000,00 PLN;

Źródło