Dotacja na rozwój pracowników – województwo łódzkie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1  „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Data naboru wniosków od 06.04.2018 do 12.04.2018

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

  • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
  • podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm);
  • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
  • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W przedmiotowym konkursie można otrzymać dofinansowanie na:

  • wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach sektora MŚP za pomocą usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania to 85%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%

Minimalny poziom wkładu własnego: 15%

Minimalna wartość projektu: nie określono

Maksymalna wartość projektu: nie określono

Źródło