Dotacja na rozwój produktów i usług – województwo dolnośląskie.

 

Rozwój produktów i usług w MŚP – ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ   

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ  –  Gmina Wałbrzych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP. Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonej w Strategii ZIT AW.

Termin składania wniosków: 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r.

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS2) przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu  oraz  zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

  • MŚP
  • zgrupowania i partnerstwa MŚP

Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania  1.5 Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP– ZIT AW, którego celem szczegółowym jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, np.:

– wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

– dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej  lub produktowej.

Pomoc będzie przyznawana na inwestycje początkowe.

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

 

  • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
  • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy  Strategiczne  na  rzecz  inteligentnych  specjalizacji Dolnego Śląska, do  obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląsk należą:

  • branża chemiczna i farmaceutyczna;
  • mobilność przestrzenna;
  • żywność wysokiej jakości;
  • surowce naturalne i wtórne;
  • produkcja maszyn i  urządzeń, obróbka materiałów;
  • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b)dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Źródło