Dotacja na rozwój przedsiębiorstwa – województwo świętokrzyskie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Data naboru wniosków od 30.12.2016 do 20.01.2017

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

  • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
  • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  • do 55% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • do 45% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

W ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, w okresie trwania RPOWŚ na lata 2014-2020 nie może przekroczyć kwoty 10 000 000 PLN.

Źródło