Dofinansowanie dla startupów w Polsce Wschodniej – konkurs dla województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 1.1.2 Rozwój startupów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Termin składania wniosków: 22.06.2016 – 21.07.2017

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wsparcia rozwoju działalności przez przedsiębiorstwa typu startup, które pozytywnie zakończyły program inkubacji w Platformie Startowej w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów PO PW 2014-2020, tj. utworzyły produkt (wyrób lub usługę) w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy. Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup – dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizacją modelu biznesowego opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej funkcjonującej na zasadach dla poddziałania 1.1.1 PO PW (obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki).

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
W ramach poddziałania 1.1.2 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa, w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, które pozytywnie zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, tj. utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy oraz otrzymały pozytywną rekomendację animatora Platformy startowej. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej.

Wnioskodawca spełnia ponadto następujące warunki:
1) jest mikro lub małym przedsiębiorcą
2) nie był notowany na giełdzie w okresie do pięciu lat po jego rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej;
3) nie dokonał podziału zysków;
4) nie został utworzony w wyniku połączenia.

Poziom intensywności wsparcia
Maksymalna intensywność pomocy udzielonej w ramach poddziałania 1.1.2 POPW wynosi 85% kwoty kosztów kwalifikowalnych i nie przekracza 800 tys. zł (słownie osiemset tysięcy złotych).

Źródło