Dotacja na strategie dla MŚP – woj. dolnośląskie (1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych)

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP:
– Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”,
– Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”.

Termin naboru wniosków: 30.11.2015 – 21.12.2015

Dofinansowane są projekty polegający na:
a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:
• stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
• dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
• otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
• działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;
b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy

W ramach powyższego Schematu 1.4 A preferencje uzyskają projekty:
• realizowane w partnerstwie;
• realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis.

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim beneficjentom oraz LGD (Lokalnym Grupom Działania), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Zasady finansowania projektu
Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) – stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa – wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę.
Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) – tworzenie Planów rozwoju eksportu (krótkoterminowych) przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy – wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę.
Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.
Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.
Maksymalne dofinansowanie dla projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Źródło 1
Źródło 2