Dofinansowanie na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie strategii eksportowej w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Termin składnia wniosków: 15.04.2016 – 20.05.2016

Na co można dostać dofinansowanie?
Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POPW oraz celów działania określonych w SZOOP, do których należy w szczególności zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania związane z opracowaniem (I etap działania) i przygotowaniem do wdrożenia (II etap działania) nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności przedsiębiorcy
Dofinansowaniu w konkursie będą podlegały projekty dotyczące Etapu I (Etap I – obejmuje przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji)
Dofinansowanie udzielane w ramach I Etapu stanowi pomoc de minimis

Kto może dostać dofinansowanie?
O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie

  • mikroprzedsiębiorcy,
  • mali lub średni przedsiębiorcy

prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw:

  • warmińsko-mazurskiego,
  • podlaskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • lubelskiego,
  • podkarpackiego.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu wynosi 50 tys. zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych

Koszty kwalifikowalne
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach I Etapu działania zalicza się koszt usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) na nowy rynek zagraniczny obejmujących w szczególności:
a) analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
b) badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
c) koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
d) wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.),
f) propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).
Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.

Źródło