Dotacja na strategię eksportową i targi – Małopolskie, RPO WM 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

Dla województwa małopolskiego ogłoszono konkurs na dofinansowanie targów lub przygotowania i wdrożenia strategii eksportowej w ramach Poddziałania 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP.

Termin składania wniosków: 30.03.2016 – 31.01.2017

Kto może składać wnioski?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posiadania ww. dokumentu – wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej.
Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań:
a) doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
b) doradztwo dotyczące potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
c) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynnach zagranicznych,
d) doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
e) doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)
f) udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%.
Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.

Źródło