Dotacja na stworzenie zaplecza badawczego – województwo świętokrzyskie

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Data naboru wniosków od 30.06.2017 do 31.10.2017

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.01.02.00-IZ.00- 26-130/17 Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości są:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki regionu  oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W ramach przedmiotowego konkursu możliwe będzie wsparcie obejmujące inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu  lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. W ramach tego typu projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

 

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminu Jednoetapowego Konkursu Zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17w zakresie Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowalnych,

b) dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych,

c) dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość ogółem projektu wynosi: 10 000 000,00 zł.

Minimalna wartość ogółem projektu wynosi 300 000,00 zł.

Źródło