Dotacja na targi – województwo lubuskie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ogłosił konkurs w ramach działania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II)

Termin składania wniosków: 30.06.2016 – 30.12.2016

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne i jest prowadzony dla następującego typu projektu:

Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP,

w ramach następującej kategorii interwencji:

66 – Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna (pomoc na udział MŚP w targach) oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków) lub tylko pomoc de minimis.

Warunkiem ubiegania  się  o  dofinansowanie  w konkursie będzie  przedstawienie  przez  MŚP strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającej plan rozwoju działań eksportowych wraz z harmonogramem planowanych działań eksportowych na okres 3 lat(rok złożenia wniosku i 2 kolejne  lata). Przedstawiona strategia będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez ekspertów.

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa powinna uwzględniać takie elementy jak:

  • Historia firmy (historia oraz opis działalności Wnioskodawcy).
  • Przegląd strategicznych  rynków  (informacje  o  wybranych    rynkach    docelowych    wraz z uzasadnieniem wyboru rynków docelowych działalności eksportowej).
  • Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach  funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport (przegląd  produktów  własnych,  przegląd produktów  konkurencji,  trendy w  branży,  pozycja konkurencyjna firmy na rynku krajowym i rynkach zagranicznych).
  • Analiza SWOT dla eksportu (dla wybranego/ych produktu/ów wybranej/ych usługi/usług).
  • Opis celów  i  strategii  eksportowej  (w  tym  strategia  eksportowa  w  zakresie  produktu,  ceny, dystrybucji, promocji).
  • Wskazanie i uzasadnienie   wyboru   działań   do   realizacji   strategii     eksportu wraz z  harmonogramem  działań  eksportowych  na  okres  3  lat (nazwa,   miejsce,   czas   trwania targów/wystaw/ misji gospodarczych dofinansowanych w ramach projektu, informacje dotyczące innych rodzajów zaplanowanych działań eksportowych).
  • Szacowana wielkość  kosztów  niezbędnych  do  sfinansowania  działań  koniecznych  do  realizacji opracowanej strategii(należy podać informacje osobno w odniesieniu do każdej imprezy targowo-wystawienniczej  czy  też  koszty  udziału w   misjach lub   koszty   realizacji   innych rodzajów zaplanowanych działań eksportowych).

Wsparcie  będzie  udzielane  tylko  na  działania  uwzględnione  w  planie  rozwoju  działań  eksportowych zamieszczonym w ww. strategii.

Udział przedstawicieli sektora MŚP w targach/wystawach, organizowanych w kraju i/lub zagranicą, możliwy jest wyłącznie w charakterze wystawcy.

Projekt  może  dotyczyć  wyłącznie  udziału w  wydarzeniu/ach  gospodarczym/ch,  które  odbędzie/ą  się w 2016 r. i/lub w 2017 r.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych

– w ramach pomocy na udział MŚP w targach – 50%,

– w ramach pomocy de minimis – 85%.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 500 000,00 PLN.

Źródło