Dotacja na TIK – Województwo Opolskie

Ogłoszono konkurs w ramach Działania 2.1 RPO 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Termin składania wniosków od 12.09.2016 do 19.09.2016

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

–        mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania

2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020  tj.:

1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu

o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B);

2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych

i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);

3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Poziom dofinansowania:

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;

− Średnie przedsiębiorstwa: 45 %;

Projekty objęte pomocą de minimis

− Mikro i małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %;

Źródło