Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs w ramach działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów – Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 31.10.2016 do 04.01.2017

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie obejmować będzie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług; w celu stworzenia lub rozwoju w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach projektu nie może przekroczyć 20 000 000 PLN.

W ramach pomocy de minimis maksymalny poziom wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania zgodny z zapisami rozporządzenia tj.

  • ciechanowsko-płocki – Mikro i małe 55%, średnie 45%
  • ostrołęcko-siedlecki – Mikro i małe 55%, średnie 45%
  • radomski i warszawski wschodni – Mikro i małe 55%, średnie 45%
  • warszawski zachodni – Mikro i małe 40%, średnie 30%
  • miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017 – Mikro i małe 35%, średnie 25%

Źródło