Dotacja na tworzenie sieciowych produktów przez MŚP – Polska Wschodnia, POPW 1.3.2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ogłosiła konkurs dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie.

Termin składania wniosków: 20.04.2016 – 28.06.2016

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Poziom intensywności wsparcia
Koszty realizacji inwestycji początkowej – maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z § 3 i § 5 Rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
lubelskie, podkarpackie, podlaskie i warmińsko – mazurskie:
mikro- i małe przedsiębiorstwo – 70%
średnie przedsiębiorstwo – 60%
świętokrzyskie:
mikro- i małe przedsiębiorstwo – 55%
średnie przedsiębiorstwo – 45%

W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku pomocy szkoleniowej:
– średnie przedsiębiorstwa – 60% kosztów kwalifikowalnych
– mikro- i małe przedsiębiorstwa – 70% kosztów kwalifikowanych,
W przypadku pomocy de minimis – 70% kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej
Dofinansowaniu będą podlegały projekty:
1) realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz
2) dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.
Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej.
Każdy projekt obejmuje łącznie:
1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:
1) koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
a) nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych,
b) nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż w lit. a, w tym w szczególności:
– niezbędnego wyposażenia obiektów będących przedmiotem realizowanego projektu zapewniającego pełną funkcjonalność tych obiektów,
– infrastruktury towarzyszącej, m.in.: obiektów architektury ogrodowej, elementów użytkowych służących rekreacji i utrzymaniu porządku (np. kosze na śmieci, stojaki na rowery);
c) nabycie robót i materiałów budowlanych, w tym w szczególności:
– budowę lub przebudowę obiektów związanych z realizacją projektu,
– budowę niezbędnych dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych, parkingów, ogrodzeń oraz zagospodarowanie terenów zielonych niezbędnych na terenie nowo wybudowanej, rozbudowanej infrastruktury projektu,
– budowę lub przebudowę podstawowej infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji projektu (przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, energetyczne, oświetleniowe, telekomunikacyjne);
d) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej do 2% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
– będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
– będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
– będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
– będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
2) koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu, inne niż określone w Rozdziale 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020;
3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.
2. W przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
3. Wydatki kwalifikowalne w projekcie planowane są z uwzględnieniem zasad:
1) minimalny udział wydatków inwestycyjnych w wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynieść 80%;
2) minimalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z maksymalnie 3 głównymi atrakcjami/elementami pakietu/składowymi, będącymi przedmiotem wsparcia w ramach projektu musi wynieść 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu;
3) maksymalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych;
4) Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;
5) Usługi doradcze w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy;
6) Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy szkoleniowej zalicza się koszty:
a) zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu;
b) operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z danym szkoleniem, takie jak koszty podróży, materiały bezpośrednio związane z tematyką prowadzonego szkolenia; do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów zakwaterowania, z wyjątkiem minimalnych niezbędnych kosztów zakwaterowania dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 651/2014.
7) Pomoc szkoleniowa nie może być udzielana na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa.

Źródło