Dotacja na usługi doradcze – Warmińsko-mazurskie, RPO 1.3.5 Usługi dla MŚP

Dla województwa warmińsko-mazurskiego ogłoszono konkurs na dofinansowanie usług doradczych dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Termin składania wniosków: 31.03.2016 – 29.04.2016

Kto może składać wnioski?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup przez beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

  • usług doradczych i szkoleniowych zwiększających zdolność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku,
  • usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych.

Dystrybucja środków w ramach niniejszego konkursu opierać się będzie o system popytowy, co oznacza, że wybór zarówno niezbędnego rodzaju usługi jak i jej wykonawcy pozostaje w gestii przedsiębiorstwa.
Usługa będzie odpowiadała na faktyczne (określone przez przedsiębiorstwo) potrzeby i służyć będzie rozwiązaniu konkretnego problemu/ zagadnienia związanego z rozwojem firmy.
Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 50%
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

  • usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku – min. 140 000,00 PLN
  • usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych – min. 20 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 PLN.

Źródło