Dotacja na wdrożenie wyników prac badawczych – województwo warmińsko-mazurskie

Ogłoszono konkurs w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy / 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Data naboru wniosków od 28.02.2018 do 14.03.2018

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)
  • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach niniejszego poddziałania skierowane zostanie na wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych. Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej/ procesowej w skali co najmniej regionu (projekty po etapie pierwszej produkcji).

Uzupełniającym elementem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.

Preferowane będą inicjatywy będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych wypracowanych w ramach poddziałania 1.2.1 i 1.2.2  RPO WiM 2014-2020.

Preferencje uzyskają projekty innowacyjne w skali co najmniej krajowej oraz projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Pomoc publiczna:

  • Przedsiębiorstwa Średnie: 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
  • Przedsiębiorstwa Małe: 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Pomoc de minimis:

  • 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Minimalna wartość projektu: 500 000,00 PLN

 

Źródło