Dotacja na wdrożenie wyników prac B+R – ogólnokrajowy PARP, POIR 3.2.1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: 01.06.2016 – 31.08.2016

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 99 460 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 900 540 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR3, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,
2) na usługi doradcze: 1 000 000 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
2) na usługi doradcze: 500 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania
Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:
1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Źródło