Dotacja na wsparcie  wdrożeń  wyników  prac  B+R

PARP ogłosiła konkurs dla Działania  3.2  „Wsparcie  wdrożeń  wyników  prac  B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020

Termin składania wniosków: 05.09.2017 – 28.02.2018

Na co można dostać dofinansowanie?

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie  lub  na  jego  zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Kto może dostać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Finansowanie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 71000000,00 zł

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 679000000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10000000zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5000000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50000000 EUR, w tym:

1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1000000 zł,

2) na usługi doradcze:1000000zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20000000 zł, w tym:

1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450000 zł,

2) na usługi doradcze: 500000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

1)35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

2)45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna  intensywność dofinansowania na  usługi  doradcze wynosi   50%  kosztów kwalifikowalnych.

 

Źródło