Dotacja na zaplecze badawcze (partnerstwo) – województwo kujawsko-pomorskie

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla grup przedsiębiorstw (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-084/17).

Data naboru wniosków od 31.03.2017 do 26.05.2017

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

  • Partnerstwo[1] co najmniej 3 przedsiębiorstw,
  • Partnerstwo[2] przynajmniej 3 podmiotów: przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Współpraca z MŚP może przyjąć formę m.in. podwykonawstwa, transferu wiedzy, powiązania kooperacyjnego w tym: klastrów innowacyjnych łańcuchów produkcyjnych MŚP i dużych przedsiębiorców, sieci technologicznych (MŚP i jednostki badawcze), platform technologicznych. Dla spełnienia kryterium istotne jest również wykazanie zakładanych efektów i wymiernych korzyści wynikających z wybranej formy współpracy.

Charakter współpracy powinien być powiązany z zakresem  prac badawczo-rozwojowych, będących przedmiotem agendy badawczej, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

[1] Partnerstwo przedsiębiorstw nie może dot. przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, dalej: załącznik I do GBER).

[2] Jw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty polegające na:

Stworzeniu lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego[1] w przedsiębiorstwach, w szczególności zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

[1] Budowa (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2016 r. poz. 290; dalej: prawo budowlane), zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług

Finanse

Minimalna wartość projektu musi przekraczać kwotę 1 000 000 zł.

Poziom dofinansowania:

  • pomoc inwestycyjna: mikro i małe przedsiębiorstwa 55%, średnie przedsiębiorstwa 45%,

Źródło