Dotacja na zaplecze badawcze – województwo kujawsko-pomorskie

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-083/17).

Data naboru wniosków od 31.03.2017 do 12.05.2017

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

  • Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo[1] posiadające doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

O wsparcie w ramach konkursu nie mogą starać się partnerstwa przedsiębiorstw.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

[1] w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, dalej: załącznik I do GBER).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego[1] w przedsiębiorstwach, w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

[1] Budowa (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2016 r. poz. 290; dalej: prawo budowlane), zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Finanse

Poziom dofinansowania:

  • pomoc inwestycyjna: mikro i małe przedsiębiorstwa 55%, średnie przedsiębiorstwa 45%,

Minimalna wartość projektu musi przekraczać kwotę 300 000,00 zł.

 

Źródło