Dotacje dla firm z sektora stalowego

NCBiR ogłosiło konkurs na prace B+R

 • Konkurs 7/1.2/2017
 • Program sektorowy: INNOSTAL
 • Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
 • Priorytet I:Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Termin naboru wniosków: 09.10.2017 –08.12.2017 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe)
 • prace B+R muszą się wpisywać w zakres tematyczny konkursu,
 • projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu będą dotyczyć:

 • Nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania,
 • Nowych i ulepszonych materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej,
 • Odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
 • Optymalizacji zużycia energii,  materiałów  wsadowych,  mediów  oraz  narzędzi i osprzętu hutniczego,
 • Innowacyjnych systemów  i  technologii zmniejszających szkodliwe   emisje   do  środowiska,
 • Innowacyjnych rozwiązań unowocześniających i wspomagających hutnicze procesy technologiczne.

Zakres tematyczny

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innostal2017/dokumenty_konkursowe/4_zakres_merytoryczny_pl_innostal.pdf

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów rekomendowanych w  ramach drugiego konkursu programu INNOSTAL to 95 mln zł.

Kto może składać wnioski?

 • Beneficjentami programu  mogą  być przedsiębiorcy  i  konsorcja  składające  się z przedsiębiorców.

Poziom dofinansowania:

1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro i małego przedsiębiorcy:

 • 70% -80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% -60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% -75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% -50%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

 • 50% -65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% -40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2) na realizację prac przedwdrożeniowych:  de minimis–  90% kosztów kwalifikowalnych;

3) na realizację prac przedwdrożeniowych:  usługi doradcze dla MŚP  – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 30mln PLN.

Źródło