Dotacje dla przedszkoli – woj. śląskie (Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej)

Dla województwa śląskiego ogłoszono nabór na dofinansowanie działalności przedszkoli w ramach poddziałań:
11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT
11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT
11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Termin naboru wniosków: od dnia 03.12.2015 r. do dnia 11.01.2016 r.

Typy projektów
Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii ZIT/RIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:
a) utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
d) rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.
Formy wsparcia wskazane w lit. b, c i d mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami).

Poziom dofinansowania – do 85%
Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Źródło 1
Źródło 2
Źródło 3