Dotacje na B+R – ogólnokrajowy CuBR (sektor górniczy, metalurgiczny)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR realizowanego we współpracy NCBR i KGHM Polska Miedź S.A.

Termin naboru wniosków: 18.01. 2016 – 17.03.2016

W ramach konkursu można realizować projekt w zakresie 20 tematów skoncentrowanych w czterech obszarach tematycznych:

  • Górnictwo i geologia,
  • Przeróbka rud,
  • Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały,
  • Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie.

Ogłoszone tematy koncentrują się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali pilotowej lub wdrożenie. W celu ich realizacji niezbędne jest przeprowadzenie badań na styku różnych dziedzin, w multidyscyplinarnych zespołach. Takie działania pozwolą na uzyskanie i przemysłową komercjalizację kompleksowych rozwiązań, stymulujących wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Beneficjenci:
Konsorcja naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki pod warunkiem, że w skład konsorcjum wchodzi przynajmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe.

Alokacja na konkurs – 108 mln PLN
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 3 mln PLN

Źródło