Dotacje na B+R – Zachodniopomorskie RPOWZ 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Dla województwa zachodniopomorskiego ogłoszono konkurs na dofinansowanie inwestycji w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 29.01.2016 – 30.06.2016

Kto może składać wnioski? – mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące zakup w jednostce naukowej usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu / usługi / technologii produkcji / projektu wzorniczego bądź jego / jej przetestowanie. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach i obszarach tematycznych wpisanych w Założeniach do inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego dla naboru w 2015 r. w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw stanowiących załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.
Konkurs dedykowany jest następującym obszarom:

  • chemia,
  • przemysł metalowo-maszynowy.

Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD wymienionym w Założeniach do inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego dla naboru w 2015 r. w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw stanowiących załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.
Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 50 000,00 zł.
Jeden wnioskodawca w ramach działania 1.1 Typ 1 Małe projekty B+R może ubiegać się o dofinansowanie projektów na łączną maksymalną kwotę 50 000,00 zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 940 000,00 zł

Źródło