Dotacje na ekoinnowacje – województwo podlaskie

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem  operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków dla Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 2. Ekoinnowacje

Data naboru wniosków od 28.08.2017 do 29.09.2017

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 2. Ekoinnowacje, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług). W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji (typ projektu 2. wymieniony w SZOOP)  mających służyć zwiększeniu efektywności korzystania z zasobów naturalnych, obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i wzrostowi ich konkurencyjności.Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 2. Ekoinnowacje Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług).W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji (typ projektu 2. wymieniony w SZOOP), rozumianych jako:

  • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
  • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
  • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
  • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
  • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
  • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
  • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
  • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Premiowane będą projekty dotyczące działalności wpisujących się w sekcję C (Przetwórstwo przemysłowe), E (Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją) lub F (Budownictwo) Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi dla Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 2. Ekoinnowacje, dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty, które są innowacyjne na poziomie przedsiębiorstwa i dotyczą innowacji produktowej lub procesowej.

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty, w których najpóźniej w drugim pełnym roku (lub już w pierwszym) po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu nastąpi wzrost zyskowności sprzedaży brutto w stosunku do ostatniego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (2016).

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty, w wyniku realizacji których zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, surowców i/lub materiałów w przeliczeniu na jednostkę produktu lub usługi, które dotyczą recyklingu odpadów, oczyszczania zużytej wody i ścieków, redukcji i kontroli emisji, bądź w wyniku realizacji których powstanie tzw. „czystszy produkt” lub proces.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

  1. a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  2. b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Źródło