Dotacje na innowacje – województwo opolskie

Ogłoszono nabór wniosków ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

Data naboru wniosków od 2017-06-19 do 2017-06-26

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

– przedsiębiorstwa, w szczególności: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce RPO WO 2014-2020 tj.:

  • budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
  • finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.[1]:
  • badań naukowych i przemysłowych,
  • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
  • linii pilotażowych,
  • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
  • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
  • pierwszej produkcji[2]

[1] Nie mogą istnieć samodzielnie projekty składające się tylko z pierwszej produkcji.

[2] Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1416):

–        Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;

–        Średnie przedsiębiorstwa: 45 %;

–        Duże przedsiębiorstwa: 35 %.

Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1075).

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:

–        dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70%

–        dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 50%.

Źródło