Dotacje na innowacje – województwo wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie – Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu – 002/15

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

  • środki trwałe;
  • wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).


Termin składania wniosków:
od 16-11-2015 do 30-11-2015
Kto może składać wnioski?

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
  • średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.


Minimalna wartość dofinansowania:

  • powyżej 1 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania:

  • 5 000 000,00 PLN

Minimalny wkład własny:
Minimalny wkład własny projektu:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa 55% kosztów kwalifikowalnych;
  • średnie przedsiębiorstwa 65% kosztów kwalifikowalnych.

Źródło