Dotacje na inwestycje – woj. zachodniopomorskie (1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia)

Dla województwa Zachodniopomorskiego ogłoszono konkurs na dofinansowanie w ramach działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia, mające na celu wsparcie projektów inwestycyjnych zwiększających potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowanych na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Termin składania wniosków: do 01.02.2016

Kto może składać wnioski?
a) mikroprzedsiębiorstwa
b) małe przedsiębiorstwa
c) średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach Działania 1.6 wspierane będą projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw
 • Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu
  Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 zł. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy przy założeniu, że za utworzenie:

 • 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 000 000,00 zł;
 • powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 000 zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.
 • Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 42 mln zł

  Źródło