Dotacje na odnawialne źródła energii OZE – województwo podlaskie, RPO 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Dla województwa podlaskiego ogłoszono konkurs na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii OZE w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 30.05.2016 – 15.07.2016

Kto może składać wnioski?
-mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu),
-duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
-producenci rolni, grupy producenckie,
-spółdzielnie,
-wspólnoty mieszkaniowe,
-towarzystwa budownictwa społecznego,
-organizacje pozarządowe,
-kościoły i związki wyznaniowe,
-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
-jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, (nie wymienione wyżej),
-podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
-operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej.
Nieprzekraczalna moc instalacji:
-energia wodna – do 5 MWe,
-energia wiatru – do 5 MWe,
-energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
-energia geotermalna – do 2 MWth,
-energia biogazu – do 1 MWe,
-energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Warunki szczegółowe:
-w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE,
-inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej lub/i rolniczej, w ramach której wnioskodawca ubiega się o wsparcie. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną,
-inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa i hodowli,
-w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
-w ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem,
-w przypadku produkcji energii z biomasy, preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu,
-w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii,
-istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną w kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 107 Rozporządzenia 651/2014) z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła,
-projekty małych elektrowni wodnych muszą być zgodne z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz dokumentami strategicznymi. Inwestycje mogą być prowadzone wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej,
-projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji).
-lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),
-projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie),- preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną.
2. Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Możliwe wsparcie produkcji biopaliw wytwarzanych m.in. z roślin oleistych uprawianych współrzędnie, pod warunkiem, że nie będzie prowadzić do konkurencji o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz przyczyni się istotnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i polepszenia warunków ekonomicznych w regionie.
3. Budowa oraz modernizacja sieci w zakresie niezbędnym, aby umożliwić przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym również przebudowę lub rozbudowę sieci w zakresie prawidłowego funkcjonowania przyłącza. Projekty realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV).
Wszelkie inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji.
Priorytetowo traktowane będzie wdrażanie nowatorskich rozwiązań (np. technologicznych, organizacyjnych) z zastosowaniem OZE realizowanych przez samorządy i lokalne społeczności.
W ramach Działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
a) w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
b) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
c) w przypadku pomocy, o której mowa w art. 48 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante. Maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 20 000,00 PLN

Źródło