Dotacje na przedszkola – województwo lubelskie

Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna

Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 26-10-2015 do 07-12-2015
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie działań na rzecz poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej (celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lata ) na obszarach deficytowych w tym m.in. poprzez:

  • budowę, rozbudowę, adaptację i modernizację obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym (m.in. place zabaw),
  • zakup niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia.

Kto może składać wnioski?
Organy prowadzące przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne;
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
  • Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Procent dofinansowania projektu: 85% kosztów kwalifikowalnych
Alokacja na konkurs – 22 437 342,08 PLN

Źródło