Dotacje na rozwój turystyki – województwo łódzkie, RPO VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na dofinansowanie turystyki w ramach Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 23.05.2016 – 03.06.2016

Kto może składać wnioski?
-przedsiębiorcy
-jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst.
-wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami Państwowymi i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi kościołów i związków wyznaniowych, LGD.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
1.budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
2.prace budowalne w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
3.inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.
W ramach w/w typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego zcelem działania VI.2, mogą być realizowane:
-inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
-inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
-inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
-kampanie promujące ofertę turystyczną
Projekt musi wynikać z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla danej gminy programu rewitalizacji. Wynikanie projektu z programu rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych – jeśli dotyczy.
Projekt musi być zgodny z planem działań przygotowanym przez jednostkę lub jednostki samorządu terytorialnego (gminę, gminy lub samorząd województwa), zatwierdzonym przez organ wykonawczy lub przyjętym uchwałą rady gminy lub sejmiku województwa i stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Zasady finansowania
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 89% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych oraz 85% w przypadku pozostałych typów projektu (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych).
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 000 000 Euro.

Źródło