Dotacje na usługi IOB – ogólnokrajowe 2.3.1 POIR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ogłosiła konkurs na dofinansowanie usług Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz firm z sektora MŚP w ramach Poddziałania 2.3.1 POIR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”.

Termin naboru wniosków: 18.01.2016 – 18.03.2016

W ramach naboru dofinansowanie przeznaczone jest dla MŚP na realizację proinnowacyjnych usług tj.:
a) usług doradczych w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
b) usług wsparcia innowacji – udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług,
wspierających MŚP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Wykonawcą usług są akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu. Proces akredytacji IOB prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Listy akredytowanych usługodawców są podane do publicznie dostępnej wiadomości – zamieszczone na stronie MR www.mr.gov.pl. Kryteria akredytacji dotyczyć będą m.in. doświadczenia i potencjału kadrowego IOB w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. Przedsiębiorca zainteresowany konkretną usługą proinnowacyjną będzie składał do PARP wniosek o dofinansowanie realizacji usługi przez wybrany akredytowany IOB.

Na etapie przygotowania Wniosku o dofinansowanie, przedsiębiorca może wskazać do realizacji usługi IOB, który nie jest akredytowany, jednak najpóźniej w dniu potwierdzenia złożenia przez przedsiębiorcę Wniosku o dofinansowanie, IOB musi złożyć do MR wniosek o akredytację. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu IOB musi uzyskać akredytację.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy wcześniej nawiązali współpracę z akredytowanym IOB.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 045 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 28 255 000,00zł.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych – 50 tys. zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 420 tys. zł

Intensywność wsparcia:
a) do 70% wartości wydatków kwalifikowanych dla przedsiębiorców, których całkowita kwota pomocy na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 nie przekracza 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w dowolnym trzyletnim okresie,
b) do 50% wartości wydatków kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców.

Źródło