Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 – Innowacyjny Recykling

NCBiR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Termin składania wniosków od 28 lutego do 21 kwietnia 2017r.

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie  udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace  rozwojowe  albo eksperymentalne prace  rozwojowe. Projekt  dofinansowany  w  ramach  konkursu  musi  dotyczyć  wyłącznie  jednego  z  tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Zakres tematyczny           

Finanse

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi  800 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 18 000 000 PLN

Intensywność pomocy publicznej:

-50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;

-25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych;

W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:

10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców;

20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;

15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

  1. a) projekt obejmuje skuteczną współpracę między:

– przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub

– przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,

  1. b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane: – podczas konferencji technicznych lub naukowych,

– w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,

– za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub

– za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu

do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Źródło