Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

NCBiR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Termin składania wniosków od 1 marca do 30  czerwca 2017r.

W  ramach  Działania  1.1  Poddziałania  1.1.1 dofinansowanie  przeznaczone  jest  na  realizację projektów, które  obejmują  badania  przemysłowe  i eksperymentalne prace   rozwojowe   albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).Pomoc  udzielana  w  konkursie  stanowi pomoc  na  projekty  badawczo-rozwojowe,  o  której  mowa  w  art.  25  rozporządzenia  nr 651/2014 oraz w Rozdziale 2 rozporządzenia MNiSW (§ 11 -§ 15)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria

Minimalna  wartość  kosztów  kwalifikowalnych projektu  dofinansowanego dla dużych przedsiębiorstw  w  ramach  konkursu wynosi 12 mln PLN.

Minimalna  wartość  kosztów  kwalifikowalnych projektu  dofinansowanego  w  ramach  konkursu wynosi:

1)2 mln PLN–w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);

2)5 mln PLN–w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.