Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
Wniosek o udzielenie pożyczki należy do dnia 31 grudnia 2015 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o Pożyczkę:
Kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:
1) są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Możliwe jest tylko jednokrotne uzyskanie pomocy finansowej w formie Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet mogą być udzielane na realizację Przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze całej Polski.

Typy projektów:
1) uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;
2) rozwój działalności gospodarczej.

Rodzaje wydatków
Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji Przedsięwzięcia na:
1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;
4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
5) zakup materiałów i wyposażenia;
6) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki.
Do wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.
Wielkość Pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką.
Kwota Pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.
Oprocentowanie Pożyczki jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.
Karencja w spłacie Pożyczki nie może przekraczać 1 roku od dnia zakończenia Przedsięwzięcia objętego pożyczką. Karencja może zostać ustalona jedynie w okresie od zakończenia realizacji Przedsięwzięcia do rozpoczęcia spłaty Pożyczki. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.
Okres realizacji Przedsięwzięcia oraz okres spłaty Pożyczki
Pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji Przedsięwzięcia objętego Pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia Umowy pożyczki. Okres, na który udzielana jest Pożyczka obejmuje okres realizacji Przedsięwzięcia, ewentualną karencję w spłacie Pożyczki oraz cały okres spłaty tej Pożyczki.
Pożyczka stanowi pomoc de minimis.
Kolejność na liście przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie Pożyczki zostanie ustalona zgodnie z aktualnymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi dotyczącymi stopy bezrobocia (w %) w powiecie, w którym zlokalizowane zostanie Przedsięwzięcie. Im wyższy współczynnik stopy bezrobocia w powiecie, tym wyższa pozycja na liście.

Źródło