Infrastruktura B+R – województwo łódzkie

Ogłoszono konkurs w ramach działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Data naboru wniosków od 2018-01-09 do 2018-05-28

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

– przedsiębiorcy;

– konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:

– inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 35%.

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

  1. a) o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
  2. b) o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 25 000 000,00 zł.

Źródło