Infrastruktura B+R – województwo zachodniopomorskie

Ogłoszono konkurs w ramach działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Data naboru wniosków od 02.01.2018 do 02.03.2018

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) mikroprzedsiębiorstwa,

b) małe przedsiębiorstwa,

c) średnie przedsiębiorstwa,

d) duże przedsiębiorstwa.

W ramach naboru jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące inwestycje

w infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu.

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie,

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR w ramach 1 Typu projektu wynosi:

– 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw;

– 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;

– 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy w ramach 1 Typu projektu wynosi:

– 65% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw;

– 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;

– 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł.

Źródło