Infrastruktura opieki społecznej – województwo łódzkie

W województwie łódzkim ogłoszono konkurs w ramach działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

Termin składania wniosków: 30 września 2016 r. – dnia 10 listopada 2016 r.

Kto może składać wnioski?

 1. a) jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst;
 2. b) jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
 3. c) jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 4. d) podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 5. e) podmioty ekonomii społecznej;
 6. f) organizacje pozarządowe;
 7. g) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 8. h) przedsiębiorcy;
 9. i) TBS (jedynie w zakresie mieszkalnictwa społecznego);

Na co można otrzymać dofinansowanie

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej zamieszczonego w  SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu tj.:

 1. dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych:
 • remont, budowa, przebudowa budynków pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,
 • adaptacja istniejących budynków w celu dostosowania ich do świadczenia usług pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu.
 1. projekty infrastrukturalne polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji budynków dla podmiotów realizujących formy pomocy:
 • w zakresie pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz dla realizacji zadań rodzinnych domów dziecka,
 • w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 1. projekty infrastrukturalne polegające na remoncie, budowie, przebudowie lub adaptacji budynków dla podmiotów integracji społecznej, w tym CIS, KIS, ZAZ, WTZ, realizujących formy pomocy w zakresie usług aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wydatki związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu są możliwe pod warunkiem, że nie stanowią jedynego elementu projektu (stanowią element szerszej inwestycji).

 1. mieszkalnictwo socjalne i wspomagane:
 • przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagane w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dopuszczalne będzie wsparcie wykraczające poza części wspólne budynków mieszkalnych),
 1. tworzenie i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
 • budowa, przebudowa lub adaptacja budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce). Inwestycje stanowić muszą uzupełnienie interwencji EFS, umożliwiającej godzenie życia zawodowego z prywatnym, w celu zwiększenia aktywności zawodowej rodziców.

Projekty finansowane w ramach działania będą realizowane pod warunkiem ścisłego powiązania z działaniami podejmowanymi w ramach wsparcia EFS, który w tym obszarze pełni funkcję wiodącą. Powyższe oznacza konieczność wykazania realizacji komplementarnego projektu współfinansowanego z EFS lub zaplanowania w projekcie współfinansowanym z EFRR działań uwzględniających wsparcie EFS (w ramach cross-financingu).

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 88% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych oraz 85% w przypadku pozostałych typów projektu (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż wskazany w pkt 24 SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 i z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych).

Źródło