Infrastruktura OZE –województwo łódzkie

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii

Data naboru wniosków od 29.12.2017 do 19.01.2018

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • jednostki naukowe,szkoły wyższe,organizacje pozarządowe,
 • podmioty lecznicze,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • organy administracji rządowej oraz jednostki podległe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu tj.:

 • budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii).

 

Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii. W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:

 • elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),
 • instalacji wykorzystujących energię słoneczną,
 • elektrowni wiatrowych,
 • instalacji wykorzystujących energię geotermalną, − instalacji wykorzystujących biomasę, − instalacji wykorzystujących biogaz.

W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem. Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów:

 • w zakresie energii wodnej – do 5 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie),
 • w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie),
 • w zakresie energii biogazu – do 1 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie).

W ramach Konkursu kwalifikowane będą projekty, w których minimalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosi 200 kWp. Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR – 85 % kosztów kwalifikowanych projektu (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).

 

Źródło