Infrastruktura turystyczna – województwo łódzkie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data naboru wniosków od 03.04.2017 do 14.04.2017

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorcy;
  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • Wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami Państwowymi i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi kościołów i związków wyznaniowych, LGD.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.3.2 Rozwój gospodarki turystycznej zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu tj.:

  • budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
  • prace budowlane w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
  • inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.

W ramach ww. typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:

 

  • inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
  • inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
  • inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
  • kampanie promujące ofertę turystyczną.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%

Źródło