Innowacje w MŚP – województwo mazowieckie

Nabór nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-063/17 w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Data naboru wniosków od 30.06.2017 do 17.07.2017

Kto może składać wnioski?                                             

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowadzące do zwiększenia zatrudnienia.

  • rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;
  • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Pomoc będzie przyznawana na inwestycje początkową która oznacza:

– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub

– nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Finanse

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania zgodny z zapisami rozporządzenia, tj.

Region Podstawowe dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii za MŚP
ciechanowsko-płocki 35% Mikro i małe 55%, średnie 45%
ostrołęcko-siedlecki 35% Mikro i małe 55%, średnie 45%
radomski i warszawski wschodni 35% Mikro i małe 55%, średnie 45%
warszawski zachodni 20% Mikro i małe 40%, średnie 30%
miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017 15% Mikro i małe 35%, średnie 25%
miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018 10% Mikro i małe 30%, średnie 20%

 

Minimalny poziom dofinansowania wynosi 400 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 850 000 PLN.

Źródło