Internacjonalizacja przedsiębiorstw – warmińsko-mazurskie

Ogłoszono konkurs w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego

Data naboru wniosków od 27.04.2018 do 18.05.2018

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji. Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Ponadto preferencje uzyskają przedsiębiorstwa, które opracowały strategie inwestycyjne dotyczące internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Źródło