Internacjonalizacja przedsiębiorstw – województwo dolnośląskie

1.4.1 B c – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne 

1.4.2 B c – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne 

1.4.2 B a,b – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

1.4.1 B a,b – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4.1 B c – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

Termin naboru (składania wniosków): 30.01.2017 r. do 23.02.2017 r.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na zwiększeniu międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.:

 • wizyty studyjne i misje zagraniczne;
 • udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
 • udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
 • organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

Wnioskodawca musi posiadać aktualny plan rozwoju eksportu/internacjonalizacji/strategii biznesowej przedsiębiorstwa lub równoważny dokument, sporządzony w wyniku usługi doradczej lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie.

Okres wdrożenia planu nie może przekroczyć 24 miesięcy, tzn. planowany do realizacji na podstawie takiego planu projekt nie może przekroczyć terminu 24 miesięcy od momentu odebrania protokołem/napisania planu przez przedsiębiorstwo.

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) lub pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie Rozporządzenia rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377).

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • MŚP;
 • LGD;
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólników spółki cywilnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

Ważne!

Obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerskiej) reguluje art. 33ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217), zwanej dalej ustawą wdrożeniową.

Wszyscy partnerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad poddawania się kontroli oraz postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie na takich samych zasadach jak Partner wiodący.

Zasady finansowania projektu

– Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10.000 PLN;

– Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 100.000 PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 100 tys. dla każdego z partnerów).

Poziom dofinansowania projektów

1) Pomoc de minimis:

W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia

2) Pomoc publiczna:

W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020: Intensywność wsparcia wynosi do 50% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia

Źródło

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4.2 B c – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

Termin naboru (składania wniosków): 30.01.2017 r. do 23.02.2017 r.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na zwiększeniu międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.:

 • wizyty studyjne i misje zagraniczne;
 • udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
 • udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
 • organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

Wnioskodawca musi posiadać aktualny plan rozwoju eksportu/internacjonalizacji/strategii biznesowej przedsiębiorstwa lub równoważny dokument, sporządzony w wyniku usługi doradczej lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie.

Okres wdrożenia planu nie może przekroczyć 24 miesięcy, tzn. planowany do realizacji na podstawie takiego planu projekt nie może przekroczyć terminu 24 miesięcy od momentu odebrania protokołem/napisania planu przez przedsiębiorstwo.

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. MŚP
 2. LGD;
 3. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 4. IOB,

którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólników spółki cywilnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

Ważne!

Obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerskiej) reguluje art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217), zwanej dalej ustawą wdrożeniową.

Wszyscy partnerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad poddawania się kontroli oraz postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie na takich samych zasadach jak Partner wiodący.

Zasady finansowania projektu

– Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10.000 PLN;

– Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 100.000 PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 100 tys. dla każdego z partnerów).

Poziom dofinansowania projektów

1) Pomoc de minimis:

W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia

2) Pomoc publiczna:

W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020: Intensywność wsparcia wynosi do 50% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia

Źródło

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4.2 B a,b – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

Termin naboru (składania wniosków): 30.01.2017 r. do 28.02.2017 r.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty:

 1. a) wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,
 2. b) wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.:
 • otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny),
 • dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego,
 • tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową (kompleksową) „strategię biznesową przedsiębiorstwa” lub dokument równoważny, sporządzony w wyniku usługi doradczej/lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie, w związku z powyższym nie ma możliwości realizacji jedynie Podschematu 1.4 Bb.

Plan nie może być starszy niż 4 lata, czas liczony od momentu odebrania protokołem/napisania planu przez przedsiębiorstwo.

W przypadku projektów partnerskich sprawdzane będzie posiadanie w/w dokument/ów przez wszystkich partnerów projektu.

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

– realizowane w partnerstwie;

– realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) lub pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377).

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

 1. MŚP
 2. LGD ( Lokalne Grupy Działania),

którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólników spółki cywilnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

Ważne!

Obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerskiej) reguluje art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217), zwanej dalej ustawą wdrożeniową. Wszyscy partnerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad poddawania się kontroli oraz postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie na takich samych zasadach jak Partner wiodący.

Zasady finansowania projektu

– Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10.000 PLN;

– Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 200.000 PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 200 tys. dla każdego z partnerów).

Poziom dofinansowania projektów

1) Pomoc de minimis:

W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia

2) Pomoc publiczna:

W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów wynosi:

 1. a) dla mikro i małych przedsiębiorców- do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 2. b) dla średnich przedsiębiorców – do 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Źródło

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4.1 B a,b – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

Termin naboru (składania wniosków): 30.01.2017 r. do 28.02.2017 r.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty:

 1. a) wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,
 2. b) wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.:

otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny),

dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego,

tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową (kompleksową) „strategię biznesową przedsiębiorstwa” lub dokument równoważny, sporządzony w wyniku usługi doradczej/lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie, w związku z powyższym nie ma możliwości realizacji jedynie Podschematu 1.4 Bb.

Plan nie może być starszy niż 4 lata, czas liczony od momentu odebrania protokołem/napisania planu przez przedsiębiorstwo.

W przypadku projektów partnerskich sprawdzane będzie posiadanie w/w dokument/ów przez wszystkich partnerów projektu.

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) lub pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377).

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

 1. MŚP
 2. LGD ( Lokalne Grupy Działania);

Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólników spółki cywilnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

Ważne!

Obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerskiej) reguluje art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217), zwanej dalej ustawą wdrożeniową.

Wszyscy partnerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad poddawania się kontroli oraz postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie na takich samych zasadach jak Partner wiodący.

Zasady finansowania projektu

– Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10.000 PLN;

– Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 200.000 PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 200 tys. dla każdego z partnerów).

W przypadku przedsiębiorców (rozumianych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), niekwalifikowalne są wydatki poniesione przez Wnioskodawców nie posiadających co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu.

Poziom dofinansowania projektów

1) Pomoc de minimis:

W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia

2) Pomoc publiczna:

W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów wynosi:

 1. a) dla mikro i małych przedsiębiorców- do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 2. b) dla średnich przedsiębiorców – do 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Źródło