Inwestycje profilowane – województwo pomorskie

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Termin składania wniosków od 01.02.2017 do 15.03.2017

Kto może składać wnioski?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

Inwestycje w przedsiębiorstwach służące:

 1. poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji,
 2. poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
 3. redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,

i polegające na:

 • budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),
 • unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
 • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną), wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

W konkursie RPPM.02.02.01–IP.02-22–002/17 w ramach jednego projektu (t.j. wniosku
o dofinansowanie) nie ma możliwości łączenia inwestycji służących realizacji określonych powyżej celów a), b) i c).

W przypadku określonego powyżej celu b), technologie informacyjno – komunikacyjne mogą obejmować w szczególności:

 • oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • systemy wspomagające procesy biznesowe typu B2B, B2C (nie będące same w sobie produktem/usługą);
 • oprogramowanie wspomagające proces produkcji/świadczenia usługi (nie będące samo w sobie produktem/usługą);
 • sprzęt niezbędny do prawidłowego działania powyższych systemów i oprogramowania.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynika
z wymogów właściwych programów pomocowych i przedstawia się następująco:

 • w przypadku wyboru rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377), wydanego
  w oparciu o art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187
  z 26.06.2014), maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 55%
  • dla średnich przedsiębiorstw – 45%
 • w przypadku wyboru rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., Poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013), maksymalny poziom dofinansowania wynosi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 50%
 • w przypadku wyboru rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1420), wydanego w oparciu o art. 40, 41 i 49 (w przedmiotowym konkursie w oparciu  wyłącznie o art. 40 i 41) rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014), maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw 80%
  • dla średnich przedsiębiorstw 70%

Źródło